ചൈതന്യത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന ഈ വഴിപാടുകൾ പരമപുണ്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് അതിപ്പോൾ ഏത് ക്ഷേത്രമായി കൊള്ളട്ടെയും അവിടെ പൂർണ്ണമാകുവാൻ അത്യന്താപേക്ഷികമാണെന്ന് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിംബമാഹാത്മ്യം തല മാഹാത്മ്യം പ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിച്ചവരുടെയും മഹത്വം അതേപോലെതന്നെയും ചെട്ടയായ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്ന ക്ഷേത്ര ചൈതന്യത്തിന് ആധാരം എന്നു പറയുന്നത് .

   
"

ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ആചാര്യൻ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു ഭക്തനേയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയും ഒരു മൂർത്തിയിൽ മനസ്സ് അർപ്പിക്കുക ആ മൂർത്തിയും ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആകാം ശ്രീ പരമേശ്വരൻ ആകാം ഭഗവതിയും ആകാം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുക ഇഷ്ടമൂർത്തിയും ഏതു തന്നെയാണെങ്കിലും ഭക്തൻ അതിൽ പരിപൂർണ്ണമായ മനസ്സറിപ്പിച്ചിരിക്കണം

അത്രയേ ഉള്ളൂ അറിയുക ആത്മീകതയിലേക്ക് ആദ്യ ചുവടുവയപ്പാണ് ക്ഷേത്രദർശനം എന്നു പറയുന്നത് തപസ്സിൽ നിന്നും ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആർജിച്ച് എടുത്ത അറിവുകളാണ് മന്ത്രങ്ങളും വാദ്യഘോഷങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പൂജകളും ഒക്കെയായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ധ്യാനരൂപണമൻ സമർപ്പിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പൂജ ചെയ്താൽ ക്ഷേത്രത്തിലും പൂജ കഴിക്കുന്ന ആളിനും ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തർക്കും ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പരമാർത്ഥം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.