മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ,ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത്,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം സത്യമുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഗണിതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80 മുതൽ 90% വും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമാവുന്നതാണ് എന്നാൽ യാതൊരുവിധ ഗണിതവും ഉപയോഗിക്കാതെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശതമാനം കൃത്യമാകുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തൊടുകുറി വീഡിയോകൾ ഉറപ്പുതരാനുള്ളത് 80% മുതൽ 85% വരെ കൃത്യമായേക്കാം എന്നാണ്.

   
"

എന്നാൽ അത് പലപ്പോഴും 100% കൃത്യമായിട്ട് ഫലം വരുന്നത് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗണിതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ തൊടുകുറി വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ഇന്നത്തെ തൊടുകുറിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് വിളക്കുകൾ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ചിരാതെ വിളക്ക് രണ്ടാം അധ്യായം നിലവിളക്കും മൂന്നാമത്തേത് മാന്ത്രിക വിളക്ക് അതായത് മാജിക് ലാമ്പ് എന്ന് പറയും .

.ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടുന്നത് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നടന്നു കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇവിടെ നിന്നും തൊടുകുറിയുടെ ഗണിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഫലം വച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അത് എപ്പോൾ നടന്നു കിട്ടും എന്നും പറയുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.