നിങ്ങളുടെ തള്ള വിരലിൽ ചന്ദ്രക്കല ചിഹ്നം ഉണ്ടോ? മഹാഭാഗ്യം,ഉടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ തള്ളവിരൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേം ഞാനീ പറയുന്ന ഈ ഒരു ചന്ദ്രകല ചിഹ്നം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെയും ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിന്റെയും ലക്ഷണമാണ് ആ സൗഭാഗ്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അർദ്ധ ചന്ദ്ര ചിഹ്നം ഈ ചിഹ്നം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

   
"

ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിർണയിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെയും എടുത്തു തള്ളവിരലിലും അതേപോലെതന്നെ പുരുഷന്മാർ തന്നെ വലതും തള്ളവിരലിലും ആണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തുക.

മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ചന്ദ്രകലയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേരത്തെ ഒരു അതായത് നിങ്ങളുടെ വിരലിന്റെ അറ്റം ചേർന്നുകൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ 1 രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിരലിന്റെയും കറക്റ്റ് പകുതിയോളം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പകുതി താണ്ടിയും വിരല് പൂർണമായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്തരം വലുപ്പത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ചന്ദ്രക്കലയുടെ രീതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.