അഘോരൈ ഭൈരവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വരം ഇതാണ്.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നിത്യസ്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അതേപോലെതന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുമാണ് ചേരുക എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടിയും അറിയുക പ്രയാസമേറിയ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ കാലഭൈരവചകത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് .

   
"

മുൻകൂട്ടിയും പരാമർശിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഒരു നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു അതിനു മുന്നോടിയായി ഏവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച ഞാനീ പറയുന്ന മന്ത്രം മൂന്നു തവണ ജപിക്കുക ഏവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചേ മൂന്നുതവണ ലഭിക്കുവാൻ കാലഭൈരവായ നമ ഈ മന്ത്രം 3 തവണ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചയും കണ്ണുകൾ തുറക്കുക.

ഈ സമയം നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് ആ നമ്പറാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരണം എന്നും ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കണം എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തുറക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.