ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയാൽ ഉടനെ ഫലം ലഭിക്കുന്ന വഴിപാട് മറക്കാതെ ചെയ്യുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശിപ്രപ്രസാദി ആണെന്ന് പരമശിവൻ പരമശിവന്റെയും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതിനാൽ ആണ് രാവണനെയും ലോകം മുഴുവൻ ജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് പരമശിവനെയും തപസ്സിരുന്ന പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ചന്ദ്രഹാസം എന്ന വാത്സന്ധമാക്കിയ രാവണൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ജയിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യ ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയും ലങ്ക ദ്വീപിപ്പിച്ചപ്പോൾ.

   
"

ജീവനുഗ്രഹത്താൽ ആണ് അത് പുന സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നും കഥയുണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആകട്ടെ രാമേശ്വരം സമുദ്രതീരത്ത് പൂജ ചെയ്ത് പരമശിവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ലങ്കയിലേക്ക് സേതുബന്ധനം നടത്തിയത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ശിവ ഭക്തനായിരുന്നു അതിവേഗം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പരമശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ലളിതമായ വഴിപാടാണ് ധാരാ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ധാരണ ഇഷ്ടകാല സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ചടങ്ങ് ധാരാളം കിടാരം എന്ന പ്രത്യേകത പത്രത്തിൽ ജലം പൂജിച്ചു ഒഴിച്ചയും ആ പൂജാരിയും ആ ജലത്തിൽ ദർഭകുണ്ഡം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.