നാളെ മീനഭരണി നാളെ രാത്രി തീരും മുൻപ് ഈ ഞെട്ടിക്കുണ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഈ തൊടുകുറിയിലൂടെയും ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ചേരാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു ദേവി ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു.

   
"

ആദ്യത്തെ ചിത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെയും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെയും ആകുന്നു ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലും ഒരു ചിത്രം അമ്മയെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒഴിയണം എന്നും മനസ്സമാധാനം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നും അമ്മയോടും പ്രാർത്ഥിക്കുക.

തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏവരും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.