ഈ നാളുകാർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ? ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കാര്യം നടക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം കൊല്ലവർഷത്തിലെ എട്ടാമത്തെ മാസമാണ് മീനമാസം സൂര്യൻ മീനം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്തെയും മീനം രാശിയായി കണക്കാക്കി പോരുന്നോ ഇന്ത്യൻ സമ്പൽസരമായ ശകവർഷം തുടങ്ങുന്നത് ചാന്ദ്ര വർഷം തുടങ്ങുന്നത് മീനം മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന സവിശേഷതയും ഉണ്ട് 60 ചാന്ദ്ര സമ്പത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നായ ശോഭ കൃത്യം മീനമാസത്തിലെയും കറുത്തവാവിനെയും അവസാനിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

   
"

പിറ്റേന്ന് മുതൽ അതായത് വെളുത്ത പ്രഥമതി മുതൽ ക്രോധി എന്ന പേരിലുള്ള വർഷം തുടങ്ങും പൂരുരുട്ടാതിയും ഉത്രട്ടാതി രേവതിയും ഞാറ്റുവേളകളിലും മീനമാസത്തിലെ കടന്നുവരുന്നുമുണ്ട് വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയുമാണ് ശനി കുംഭം രാശിയിലുണ്ട് മാസ് അവസാനം ചതയത്തിൽ നിന്നും പുരട്ടിയിലേക്ക് പകരുന്നു മീനം അഞ്ചിനെയും ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ട ശനിയുടെ മൗഢ്യം അവസാനിക്കുകയും ആണ് .

രാഹു മീനം രാശിയിൽ രേവതിയിലും ഖേദവും കന്യ രാശിയിൽ തുടരുന്നതും ആകുന്നു ഈ ഗ്രഹനിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മീനമാസത്തിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നുചേരാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.