സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ലിയെ കണ്ടാൽ, ഇതാണ്‌ ഫലം, കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലേ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണെന്ന് പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാർഗൻ വരാഹൻ മാണ്ടിയൻ നാരദൻ ഇവർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം മഹത്തായ വലിയ സത്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും .

   
"

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പല്ലിയെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ലക്ഷണമായി നൽകിയും നമ്മളെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണെന്ന് പല്ലി എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ പല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പല്ലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന വീട് സൂക്ഷിക്കണം.

ഒരുപാട് ദുർശക്തികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ട ശക്തികളുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കും ആ വീട് എന്നു പറയുന്നത് എപ്പോഴും പല്ലിയുള്ളത് നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് കൃത്യമായിട്ട് മുൻകൂട്ടിയും വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയും കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.