ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ഈ പുഷ്പം വയ്ക്കു ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഓരോ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വ വെള്ളി ചൊവ്വ വ്യാഴം തിങ്കൾ എന്നിവ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു ആ മാസം മുഴുവൻ ചുമമാകുവാൻ ഈ ആദ്യ ദിവസങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദേവതയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

   
"

ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ഒരു മാസാദ്യം ദേവതയെ നാം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസം മുഴുവൻ ഫലം ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും മീനമാസം അതിവിശപ്പെട്ട മാസംതന്നെയാണ് മീനഭരണിയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ഈ മാസം പരമശിവന്റെയും ദേവിയുടെയും പ്രീതി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു മാസം തന്നെയാണ് ഈ മാസത്തിലെ അതായത് ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്.

ഇന്ന് കൂടാതെ ഷഷ്ടിയും കൂടിയാകുന്നു ഇതും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് മീനമാസത്തിലെ ഷഷ്ടിയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യനെയും പരമശിവനെയും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായി ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം എന്നാണ് വിശ്വാസം കൂടാതെ ഇന്നേ കാർത്തിക നക്ഷത്രം കൂടി വരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.