വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചത്..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അഹന്തയുടെ നെറുകയിൽ സർപദംശമായി പതിച്ച ദൈവകോപത്തിന്റെയും ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തിയും തുറക്കാത്ത വാതിൽ 108 ഊരാത്മാഗാം കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥിതിയിലായിരുന്നു പണ്ട് വൈക്കം മഹാദേവി ക്ഷേത്രം വടക്കൻ രാജാക്കന്മാരും വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യം തമ്മിൽ ക്ഷേത്രാധികാരത്തെ ചൊല്ലിയും ദീർഘകാലം തർക്കത്തിൽ ആയിരുന്നു .

   
"

രണ്ട് പക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള അവകാശ തർക്കങ്ങളും വാക്കുകളും അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സമയത്ത് മടക്കം കൂറ രാജാവ് വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ സവിശേഷ വെളിപാട് കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അന്നദാനം നൽകണം വളരെ ചെലവുള്ള ഈ പൂജ വലിയ പ്രഭുക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും മാത്രമേ നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനെയും മറന്നു ഇവർ ഒരു ഊരാളിന്റെ ഇല്ലത്തെ യോഗം കൂടിയും.

ഏത് വിധേനയും രാജാവിന്റെയും പൂജ മുടക്കാൻ ഞള്ളി നമ്പൂതിരി അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയും ഒരു ആത്മകാരുടെ തീരുമാനം എല്ലാം രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രതിരോധം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെയും പെരുന്നാൾ പൂജ നടത്തുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.