മുൻ ജൻമത്തിൽ പാമ്പ് ആയിരുന്നവർ ഈ ജൻമത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മനുഷ്യൻ ജനനം മരണം ചക്രത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുൻജന്മത്തിൽ നാം മനുഷ്യനാകണം എന്നില്ല അതേപോലെതന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായി ജനിക്കണം എന്നും ഉറപ്പില്ല എന്നാൽ മോശപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ നാം പുനർജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലത്തിലാണ് ഈ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ചെയ്ത ഓരോ തെറ്റിനും .

   
"

നരകത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ശേഷം നാം ചെയ്ത തെറ്റിയ തിരുത്തുവാനുള്ള അവസരമാണ് ഓരോ ജന്മവും അത് ഏത് യോനിയിൽ നാം ജന്മം എടുത്താലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചത് തിരുത്തുവാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ജന്മം എന്നു പറയുന്നത് പാമ്പിന്റെ യൂണിയനിൽ നിന്നും മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇതും അസംഭവ്യമല്ല എന്നാൽ.

ഇത്തരത്തിൽ പുനർജനിച്ച വ്യക്തികൾ ശരീരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പാമ്പായി പുനർജനിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.