ആഗ്രഹം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കും എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം.തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ആയിട്ട് എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹം സാഫല്യത്തിന് പലരും വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കണം എന്നില്ല ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുവാനായിട്ട് .

   
"

എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് ആകുന്നു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നും എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കും .

എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്രകാരം തൊടുക ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ തൊടുകുറി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.