വീട്ടിൽ ഈ തെറ്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ലേ…മരണം ദുഃഖഫലം….

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ ലോകം പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു അവിയാൽ പോലും ആണ് ഈ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഒരിക്കൽ ദേവാംശമായ ആത്മാവ് ഈ ശരീരം വെടിയുമ്പോഴും ഈ ശരീരത്തെയും നാം തിരിച്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആകുന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് .

   
"

വാസ്തുശാസ്ത്രം ഇതിനാൽ തന്നെയും ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വലിയ പങ്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് വരുന്നതാകുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ പഞ്ചാബും തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവം സന്തുലിതമായിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം ആ വീട്ടിൽ വാസ്തു ദോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വിട്ടു പോകുന്നതെല്ലാം എന്നും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖത്തിന്റെയും അത് കാരണമായിത്തീരും എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്.

ഇതിനാൽ വാസ്തുപരമായി ചില തെറ്റുകൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചില തെറ്റുകൾ ചൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശിക്കുന്നത് ആകുന്നു അത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പരാമർശിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.