ശിവഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സോസ്ത്രം ചൊല്ലു ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പാൽ ഗുണമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെയും ചതുർദേശീയ തീയതിയും ജീവപക്തർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനം തന്നെയാണ് കാരണം അന്ന് മഹാശിവരാത്രി തീയതിയാണ് ഭഗവാൻ പരമശിവന്റെ പ്രീതി നേടുവാൻ അത്യുത്തമമായ ദിനമാണ് ശിവരാത്രി ശിവരാത്രി പ്രകാരം എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മറ്റു ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശിവരാത്രി വിധം എടുക്കുകയും ഭഗവാനെയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തരിൽ പരമശിവൻ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്ത ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അകത്തുകയും ചെയ്യുന്നു .

   
"

ശിവ ആരാധനയിൽ ശിവരാത്രി ദിവസം അതിനുള്ള ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ട തിങ്കളാഴ്ച പ്രദോഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ശിവ പഞ്ചാര സ്തോത്രം ചൊല്ലുകയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ അതിവേഗത്തിൽ പ്രസവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജാതകത്തിൽ സർപ്പ ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹാരം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഇല്ലെങ്കിൽ.

ആദി ഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ച ശിവ പഞ്ചാക്ഷ ഷെയർസ്ത്രം ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുക ഈ സോസ്ത്രം വായിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം 5 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ ശിവപഞ്ചക്ഷത വസ്ത്രം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/HlQY8O5z84M