ഒരുതരി സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ? വിഷമിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനിയും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു തരി പൊന്നു പോലും വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള യോഗമില്ല സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രീതിയിലും കയ്യിൽ സ്വർണം നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് പണയം വെച്ച് പോകുകയാണ്.

   
"

ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം വാങ്ങി കയ്യിലോ കഴുത്തിലോ അണിയാനോ ഒന്നു സമ്പാദ്യമായിട്ട് വയ്ക്കുവാനോ ഒരു യോഗം ഇല്ല ഉള്ള സ്വർണം മൊത്തം പണയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ പണയം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നുങ്കിൽ അത് പണയം എന്ന് അത് ചെത്തിയായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ പണയം എടുക്കാൻ വയ്യാതെ പലിശ അടച്ചു മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കിടന്നു വലയുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ജോതിഷ പരമായിട്ട് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് .

സ്വർണ തടസ്സം എന്നാണ് അതായത് പൊന്നിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തടസ്സം ഈ തടസ്സം വരുന്നതേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില സ്വർണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വർണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടിയും ഒരു മുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതായത് അത് പല രീതിയിലും ദോഷമായിട്ടുള്ള സ്വർണം ആകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.