സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ? വിഷമിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ,

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനിയും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു തെറി പൊന്നു പോലും വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള യോഗം എല്ലാം സ്വർണം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൈയിലും രീതിയിൽ സ്വർണം നിൽക്കുന്നില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അത് പണയം വെച്ച് പോകുകയാണ്.

   
"

ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അതായത് സ്വർണ്ണം വാങ്ങി കയ്യിലോ കഴുത്തിലും അണിവാനോ ഒന്നും സമ്പാദ്യമായിട്ട് വയ്ക്കാനും ഉള്ള ഒരു യോഗം ഇല്ല ഉള്ള സ്വർണം മൊത്തം പണയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ പണയം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പണം ഇരുന്ന് അത് ജപ്തിയായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പണയം എടുക്കാൻ വയ്യാതെ പലിശ അടച്ചും മറ്റുകാര്യങ്ങളുമായി കിടന്നു വലയുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ജോതിഷപരമായി നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് .

സ്വർണം തടസ്സം എന്നാണ് അതായത് പൊന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തടസ്സം ഈ തടസ്സം വരുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വർണ്ണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വർണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു മുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതായത് പലരീതിയിലും ദോഷമായിട്ടുള്ള സ്വർണവും ആകാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ദോഷമുള്ള സ്വർണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്വർണം വരുവാനുള്ള യോഗം അവസാനിക്കുകയാണ്.

പിന്നെ സ്വർണം വർഷങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ യോഗങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മുട്ടുകളാണ് ഈ സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.