പിതൃ ദോഷമുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ… ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദോഷങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദോഷങ്ങളിലും ഒന്നുതന്നെയാണ് പിതൃവേഷം അതിനാൽ പിതൃവൃക്ഷം ഉള്ളവർ പൂജയോജമോ വഴിപാടുകളോ എന്തുതന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് യാതൊരു പല പ്രയോജനവും ലഭ്യമാകുന്നതെല്ലാം എന്നാണ് വിശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ദേവതകളും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം ഗരുഡപുരാണത്തിൽ പിതൃവനിയെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഉള്ളതാകുന്നു.

   
"

മരണശേഷം ചില യൂണിയനിൽ എത്തുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷകരായി മാറുകയും ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവരെ കാരണവന്മാർ എന്ന രീതിയിൽ പലരും കണക്കാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പിതൃക്ക ദേവതകളെ പോലെയാണ് എങ്കിലും അവർ ദേവതകൾ അല്ല എന്നതാണ് സത്യവും അതിനാൽ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കുകയോ .

അവരെ പൂജിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെ കാരണം അവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെയും പുനർജനിക്കുന്നവർ ആയതിനാൽ ആകുന്നതും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പിതൃ ദോഷമുള്ള വീടുകളിൽ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഥവാ സൂചനകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.