ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ അമ്മ കഴിക്കേണ്ട വഴിപാട് മക്കളുടെ ഉയർച്ചക്ക്……

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താത്ത ആരുംതന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദേവത തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മമാർ ചില വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നത് അതിവിശേഷം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും വളരെ നാളായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലേശങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ എന്നിവർ ആകുന്നു.

   
"

പോകുവാൻ കാരണം ആകുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ സന്താനക്ഷങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ എന്നിവ മാറ്റുവാൻ ആയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ അമ്മമാർ നടത്തേണ്ട വഴിപാടുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കും തോറും മക്കളുടെയും എസ്എസ് ഉയർന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ വഴിപാടും മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മക്കളുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിൽ കഴിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച മാത്രമേ വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ .

എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ബുദ്ധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളും അഷ്ടമി പൗർണമി തീയതികളും രോഹിണി തിരുവോണം നക്ഷത്രങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രീതി നേടുവാൻ വഴിപാട് നടത്താൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.