ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രതിരൂപം തുളസി ഏവരും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ പുഷ്പങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതും ഔഷധഗുണം ഉള്ളതുമായ സസ്യമാണ് തുളസി എല്ലാം ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുഷ്പമാണ് ഇത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും പ്രതിരൂപമായതിനാലും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന നാമത്തിൽ തുളസി അറിയപ്പെടുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ തുളസി.

   
"

എന്നാൽ തുലനം ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങളുള്ള മറ്റു ചെടിയും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ പേര് വന്നത് മഹാവിഷ്ണു തുളസിയെയും തലയിലും മാറിയിലും ധരിക്കുന്നതായി പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാരമ്പര്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തുളസിക്കുകയും പവിത്രമായ സ്ഥാനമാണ് നൽകി വരുന്നത് തുളസി നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് പോലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് വിശ്വാസം വിഷ്ണു പൂജയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തുളസിയും .

പ്രമുഖ പുരാണങ്ങളിൽ എല്ലാം തുളസിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ തേടിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് മരണസമയത്ത് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന അയാൾ വിഷ്ണുപാധത്തിൽ എത്തും തുളസി വിറകുകൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം അതേപോലെതന്നെ അന്തരിച്ച വ്യക്തിയും പാപം ചെയ്ത ആളും പുണ്യം ചെയ്യുന്ന ആളും ആയിക്കൊള്ളട്ടെയും തുളസി ചേർത്ത് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയാൽ പാപ വിമുക്തനായി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.