ഈ വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വെക്കരുതേ…. ദുഃഖം ഒഴിയില്ല കടങ്ങൾ പെരുകും..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏവരും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടുകൂടിയും കഴിയുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാൽ വിഷമതകൾ ജീവിതത്തിന്റെയും ഭാഗം തന്നെയാണ് അതിനെത്തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമതകൾ നമ്മെ തേടി എത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ വിഷമതകൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലാതെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടുനേരം വിളക്കുവെച്ച് വിശ്വത്തോടുകൂടി .

   
"

മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു വരുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിഷമതകളും നാം തന്നെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അറിവില്ലായ്മ അതെല്ലാം ഒരു നിമിഷത്തെ ദേഷ്യത്താലും ആകാവുന്നതാണ് ചില വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാലും അതെല്ലാം .

പുറമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചില ചെടികളും നമുക്ക് ദോഷം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ വസ്തുക്കളും മറ്റും വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കാരണം ആയേക്കാവുന്നതുമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.