വിഷുവിന് മുൻപ് ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളയാൻ മറക്കല്ലേ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷുകാലത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു വിഷുക്കാലം കൂടിയും മറ്റൊരു വിഷു പിറവി കൂടിയേയും കടന്നുവരാൻ പോകുകയാണ് ഏപ്രിൽ 14ാം തീയതിയാണ് വിഷു എന്നു പറയുന്നത് ഈ വിഷുവിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.

   
"

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു എന്നു പറയുന്നത് ഒരു പുതുപ്പിറവിയാണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വിഷു ബലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി വമിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും .

ഇവ ഒഴിവാക്കി ഇവ വീട്ടിൽനിന്ന് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അവര് വിഷുവിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കാൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ വിഷു ഒരുക്കങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശപ്പിൽ ഇരിക്ക് മുൻപായിട്ട് വിഷുവിന്റെ അന്ന് കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ എടുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.