സ്ത്രീകൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 5 കാര്യങ്ങൾ | ഇത് ചെയ്താൽ വീട് മുടിയും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജലം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധമാക്കാൻ ആണ് ജലം ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഉദയത്തിനു മുൻപ് എഴുന്നേറ്റേയും കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കുന്ന സ്ത്രീ ദേവതയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ അഥവാ ശ്രീദേവി ആയിട്ടുള്ള പരിവേഷമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം.

   
"

അതിനാലാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് രാവിലെ ഉള്ള കുളിയെയും മൂന്നു ഭാഗമായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ നാലു മണിക്കും അഞ്ചുമണിക്കും എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുന്ന കുളിയെയും മുനിഷ്ടാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ഒരു സ്നാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സവിശേഷതമായ പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം സ്നാനം അതിന്റെ തായ് ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യവും കൊണ്ട് തരും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.