ഈ ഒറ്റ വരി മന്ത്രം നിത്യവും ജനിക്കു എത്ര വലിയ ദുരിദവും ഒഴിയും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സാമ്പത്തികം അഭിവൃദ്ധിക്ക് പ്രധാനമായും പൂജിക്കേണ്ടത് എന്ന മഹാലക്ഷ്മിയെയാണ് മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജയും വഴിപാടും കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വീട്ടിൽ പൂജാമുറിയിൽ നെയ് വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ലക്ഷ്മി മന്ത്രങ്ങളും സ്തുതികളും ലഭിക്കേണ്ടതാകുന്നു മഹാലക്ഷ്മി സന്ദേനായ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുകയാണ് സാമ്പത്തിക ദുരിതമോചനത്തിനും മറ്റൊരു വഴിയും ആത്മാർത്ഥമായി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ.

   
"

മഹാലക്ഷ്മിയും വിഷ്ണു ഭഗവാനവും അതിവേഗം പ്രസാദിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി വിനായക സംഘത്തിലുള്ള ഗണപതി പൂജയാണ് ധനപരമായ ലഭിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആരാധന ഗണപതി ഭീതിയോടെയും ഐശ്വര്യ ലഭിക്കുവാൻ തടസ്സങ്ങൾ അകറ്റുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിദേവിയും അതിവേഗം സാധിക്കുന്നതാണ് പാലാഴി

മദനത്തിൽ അവതരിച്ച മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും ധർമ്മ ലക്ഷ്മി ഭഗവതി ഐശ്വര്യവും ധനവും സമ്മാനിക്കുന്ന ഷുക്കൂറിന്റെയും അതിദേവത തന്നെയാകുന്നു ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിലാണെന്ന് ലക്ഷ്മി ഭഗവതി അവതരിച്ചത് എന്ന് ഐതിഹ്യം മുണ്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.