ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ 4 തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ടോ?

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലളിതാസഹസ്രനാമം ഒരു വിടുന്ന അതിലൂടെയും ഒരു കുടുംബത്തിനെയും ഉയർച്ച വന്ന ചേരുന്നതാകുന്നു ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ലളിതാസഹസ്രനാമം ഒരു വിടുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു അമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹം തേടിയും നിരവധി ഭക്തർ ലളിതാസഹസ്രനാമം ചെല്ലുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

   
"

ലളിതാസഹസ്രനാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വന്നുചേരുന്ന ചില സംശയങ്ങളാണ് പകുതിക്ക് വെച്ച് നിന്നു പോയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നും രാവിലെ ചൊല്ലുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ പ്രശ്നമാകുമോ എന്നും കുറെ നാളായി ചിട്ടകൾ പാലിക്കാതെ ലളിതാസഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നു ചോദ്യം വിരളമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരവും ഏറ്റവും നിസ്സാരമാകുന്നു .

ദേവിയുടെ തന്നെയും ആത്മ ദേവഗതകളാൽ എഴുതിയതാണെന്ന് ലളിതാസഹസ്രനാമം ആദ്യമായിട്ട് സ്തുതിച്ചത് വാക്ക് ദേവതകളാൽ രക്ഷ കിന്നരം ഉൾപ്പെടെയും സകല ദേവന്മാരും നാരതാദി മഹർഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഒരുമിച്ചാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.