ഈ നക്ഷത്രക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ?? ഞെട്ടിക്കുന്ന ചിലത് നടക്കും….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 5 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മകരം രാശിക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രൻ കുമ്പം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മീനം രാശിയിലെ ശുക്കർ ഇന്ത്യയും അതേപോലെതന്നെ സൂര്യന്റെയും കൂടിച്ചേരൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ശുക്രാദ്യത്തെ യോഗം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൂടാതെ ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്.

   
"

എന്ന് ചരിത്രം മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെയും ഏകാദേശി കൂടിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ പാപമോചനം ഏകാദേശിവൃതം ഏവരും ആചരിച്ചു വരുന്നതുമാണ് കൂടാതെയും ഏകാദശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുക്റായോഗം ശുഭയോഗം അവിട്ടം നക്ഷത്രം എന്നിവയുടെയും ഐശ്വര്യ സംയോജനവും നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യവും.

വളരെ വർദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു ജ്യോതിഷം പ്രകാരം നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പാപമോചനം ഏകാദേശി നാളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഗുണകരമായ യോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളാണ് വന്ന ചേരുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.