അരിയും ഉപ്പും ഒന്നിച്ചു വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കൂ….. സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടും….!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഇന്നലെ മിഥുനം ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു പ്രത്യേക പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇന്നലെ നാലുമണിവരെ കമന്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പേര് നാല് വിവരങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത് അവസാനം ഒക്കെ എനിക്ക് മറുപടി പറയാനായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ലാതെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാഞ്ഞത് ഇന്നലെ നാലുമണിവരെയുള്ള .

   
"

എല്ലാ കമന്റുകളിലും പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു നാലുമണിക്ക് ശേഷമുള്ളതും എന്നെക്കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നാലുമണി വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജഗദീശ്വരൻ നല്ലത് മാത്രമേ വരുത്തുകയുള്ളൂ.

അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ കടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം മാർഗമാണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അല്പം പച്ചരിയും ഒരു അല്പം കല്ലുപ്പും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഹാരമാർഗം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.