എത്ര പാവപ്പെട്ടവനും കോടീശ്വരനാകും വീടിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് ഈ ഒരു വസ്തു വെക്കൂ,

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീടിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിശയാണ് കന്നിമൂല എന്നു പറയുന്നത് വീടിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എത്ര പാവപ്പെട്ടവനെയും പണക്കാരൻ ആക്കുന്ന നമുക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

   
"

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ കന്നിമൂലം നമ്മുടെ വീടിന്റെ കന്നിമൂല എന്നു പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉള്ള ഒരു മൂലയാണ് ഒരു ഭാഗവും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടമാണ് .

ആ വീടിന്റെ കണ്ണിമൂല എന്നു പറയുന്നത് കന്നിമൂല ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എത്രയൊക്കെ അധ്വാനിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ധനവും പണവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാലും എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും വീടിന്റെ കന്നിമൂല ശരിയെല്ലാം അത് യഥാവിധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം വിപുലമായി പോവുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.