പണമാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ,

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് എന്നു പറയുന്നത് പണം അല്ലെങ്കിൽ ധനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് പലാഞ്ഞിരുക്കങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടുന്നവർ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ആയിട്ട് പെടപാടുപെടുന്നവരാണ്.

   
"

നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരാണ് നമ്മളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഏകദേശം 90% ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കടം ബാധ്യതകളും ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഎംഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനിടയിൽ കുട്ടികളുടെ പഠനം നോക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലാത്തവരാണ് വാടക കൊടുക്കണം വാഹനത്തിന് മറ്റു കാര്യങ്ങളും യാത്ര ചെലവ് ഇതിനിടയിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ .

അത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളും നമ്മുടെ ആ ഒരു വരുമാനത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഞെരുക്കി കളയും വല്ലാതെയും നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മനപ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.