സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ലിയെ കണ്ടാൽ, ഇതാണ്‌ ഫലം, കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പല്ലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാർഗൻ വരാഹൻ മാണ്ടിയൻ നാരദൻ ഈ ഋഷ്യശരന്മാരെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഒരു വലിയ സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് .

   
"

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പല്ലിയെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ലക്ഷണമായിട്ട് നൽകുകയും.

നമ്മളെയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണെന്ന് പല്ലി എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ പല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പല്ലി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്ന വീടുകൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒരുപാട് ദുർശക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ട ശക്തികളുടെ കേന്ദ്രം ആയിരിക്കുമെന്ന് ആ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.