ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ രാജയോഗം ആരംഭിച്ച നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാലാകാലങ്ങളായി സഞ്ചരിക്കുകയും നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഇതിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഈ മാറ്റം ചിലർക്ക് അനുകൂലമാകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പ്രതികൂലമായി മാറുക തന്നെ ചെയ്യും ശനിദേവൻ ഈ സമയം ചതയം നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഉള്ളത് രാഹുഗ്രഹത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ള നക്ഷത്രമാണ്.

   
"

ചതയം നക്ഷത്രം ജ്യോതിഷത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശനിയും ശനിയും സംക്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അതിന്റെ ഫലം എല്ലാ രാശികളിലും അദൃശ്യമാകും എന്നതാണ് വാസ്തവം ശനി ഈ സമയം ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രതികൂല അവസ്ഥയിൽ സഞ്ചരിക്കും ഒക്ടോബർ 15 വരെയും ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ നീങ്ങുവാൻ പോകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.