നല്ലകാലം വരുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിൽ പൂക്കുന്ന ചെടികൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ശകുനശാസ്ത്രത്തിലും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ശുഭകാര്യങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതിനുമുൻപം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വൃദ്ധികളും ജീവികളും.

   
"

ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സൂചനകളും നമുക്ക് നൽകാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുഃഖകരമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം മരണതുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നുവരുന്നതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ജീവികളും പല സൂചനകളും നൽകാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലകാലം പിറക്കുന്നതിന് മുൻപും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ .

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മംഗള കാര്യങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് സന്തോഷം വരുന്നതിനുമുൻപ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ചില ചെടികൾ പൂക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും അത്രയുള്ള സൂചനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യം വരുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.