ലോട്ടറി ഭാഗ്യവും വരുന്നു 16 ദിവസത്തിൽ ഈ അൽഭുതം നടക്കും..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സമ്പത്തവും അതേപോലെതന്നെ ഐശ്വര്യവും ആകർഷണവും നൽകുന്ന വിഗ്രഹം തന്നെയാണ് ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷവും ശുക്രൻ രാശിയും മാറുന്നതാകുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ശുക്രൻ നക്ഷത്രവും മാറുന്നതും വർഷാവസാനം ശുക്രൻ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാകുന്നു ഡിസംബർ 28 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ രണ്ടിനെയും ശുക്രൻ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാകുന്നു.

   
"

ഫെബ്രുവരി 17 വരെ ശുക്രൻ ഈരാശയിൽ തുടരുന്നത് ആകുന്നു ഈ നക്ഷത്ര രാശിയിൽ ബുദ്ധിയും വിജയം അതേപോലെതന്നെ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ ഇവിടെ എന്റെ ശുക്രൻ്റെ സാന്നിധ്യം ബന്ധങ്ങൾ ആകർഷണം വാത്സല്യം സന്തോഷങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായി മാറും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.