സ്ത്രീകളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്! ദിവസവും വീട്ടിൽ അരി ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ഈ വാക്ക് പറയു,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീട്ടിൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വീട്ടിൽ മൂന്നുനേരവും ആഹാരത്തിന് മുട്ടില്ലാതെ കഴിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ വീട്ടിൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തങ്ങൾക്കും മൂന്നുനേരം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് ഭക്ഷണം.

   
"

ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞ കിട്ടണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ധനവരവ് വർദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ പറയുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അവരാണല്ലോ മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും അടുക്കള ഭരണം നടത്തുന്നതും വീട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.