വിഷുവിന് മുൻപ് ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിലെത്തിക്കൂ…ഒരു വർഷം സൗഭാഗ്യം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൊന്നപ്പൂവും പൊൻകണിയും ഒക്കെയായിട്ട് മറ്റൊരു വിഷകാലം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഘോഷമാണ് വിഷവും മേടമാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ വിഷു വരുന്ന ദൈവം 20024 യും ഏപ്രിൽ 14ആം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിനും കേരളത്തിനും പുറത്തും ഈ ദിവസം പല പേരുകളിലായിട്ടും .

   
"

ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന കാർഷിക ഉത്സവമാണ് ഇത് അതിനാൽ തന്നെയും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വീടുകളിൽ എത്തുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് ഇത് ഇനി വർഷം മുഴുവനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവും നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെയും വിഷു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുക്കൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയിക്കുക.