തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ഈ അബദ്ധം ചെയ്യല്ലേ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ കാണണ്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷദീസാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിറയുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവിയും എതിരേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും സന്ധിക്കുകയും ആദ്യത്തെ ഭഗവാൻ മറയുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് .

   
"

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടതായിട്ടോ ഇല്ലം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ഒന്നും മാത്രം മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിത്തീരാൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

നിലവിളക്കും രണ്ടുനേരം കത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്കും ഏറ്റവും കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാ പവിത്രതയോടും കൂടിയിട്ട് വേണം ദിവസവും നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുവാൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.