ഈ നാളുകാർ, ഇവർ രക്ഷപെടാൻ പോകുന്നു. ശത്രുക്കൾ ഞെട്ടും…..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നവരാത്രി ദിവസം ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ ഭഗവതിയുടെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് തൊട്ടറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന അതൊരു ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ.

   
"

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരാൻ പോകുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഈ മാസം ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ ഒക്ടോബർ 25 വരെയുള്ളതാണ്.

അതായത് നാം രാത്രി അവസാനിച്ച ദേശം ഇവരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ ഒക്ടോബർ 25 വരെയുള്ള ഏകദേശം പത്തോളം ദിവസങ്ങൾ ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന നാളുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.