കാക്ക നൽകുന്ന സൂചനകൾ. ശകുന ശാസ്ത്രം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ശകുനാശാസ്ത്രത്തിൽ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ശകുനം നല്ലതായാൽ പോകുന്ന കാര്യം മംഗളം ആകും ശകുനം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന കാര്യം നോക്കുകയേ വേണ്ട അത് മൊത്തത്തിൽ അലങ്കോലമായി പോകും എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ശോഭന നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷികളെയോ മൃഗങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശകുനം നോക്കാറുള്ളത് അതായത് പക്ഷികളുടെയും വരവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ .

   
"

മൃഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇടതാണ് വലുതാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചകുനം നോക്കാറുള്ളത് ഏതൊരു നല്ല വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴും ശകുനം നോക്കി പോകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ആണ് ചകുരം നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മംഗളമാകും എല്ലാം ശുഭമാകും ശകുനം മോശമായാൽ എല്ലാം വിഘ്നങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ആയിരിക്കും നേരിടുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത്.

ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അശോകനത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാക്കയുടെ ശകുനം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ കാക്കയുടെ ശകലം നോക്കിയാൽ കാക്കയുടെ ശബ്ദം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ബലം എന്നുള്ളത് ഉത്തമമായ സമയം തന്നെയാണോ ഇത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കാക്കയുടെ ശകലം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.