അടുക്കളയിൽ ഈ ഉറുമ്പുകൾ വരാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് വരാൻ പോകുന്ന സൂചന

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലും പലതരത്തിലുള്ള ഉറുമ്പുകൾ വരാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളെന്നു പറയുമ്പോൾ ചുവന്ന ഉറുമ്പുകളും കറുത്ത ഉറുമ്പുകളും കട്ടുറുമ്പ് പുളിയുറുമ്പും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഉറുമ്പുകളും വരാറുണ്ട് ലക്ഷണശാസ്ത്രപ്രകാരവും നിമിത്ത ശാസ്ത്രപ്രകാരവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉറുമ്പുകൾ വരുന്നത് ചില സൂചനകളും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് നൽകുവാനാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് .

   
"

ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയുവാനും അവയൊക്കെ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സൂചനകളിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയിച്ച് തരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രത്തിലും നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ശകുനശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ നോക്കിയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.