മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ലഭിക്കാൻ അമ്മമാർ ഈ വാക്ക് ദിവസവും പറയൂ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താനെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേയും തന്നെക്കാൾ അധികം എന്തെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തങ്ങളുടെ മക്കളെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഏതു അമ്മയ്ക്കും തന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും ഒക്കെ തന്റെ മക്കളെ.

   
"

കുറിച്ചിട്ടുള്ള മക്കൾ നന്നായിരിക്കണം അവരെയും ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉയരണം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകണം തനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒന്നും തന്നെയും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ ആയിരിക്കും ഏതൊരു അമ്മയുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.