ഈ നാളുകാരി ആണോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ? വലിയ ദോഷം, ഭർത്താവിന്റെ കാലനായി മാറും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടു വിഭിന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തികൾ അവർ പരസ്പരം ഒന്നാകുന്ന വളരെ പവിത്രമായുള്ള ഒരു സംഗമമാണ് വിവാഹം അതിനുശേഷം ദാമ്പത്തിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മനപ്പൊരുത്തം പരസ്പരം വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും കലഹിക്കാനും ശേഷം ഒന്നിക്കുവാനും.

   
"

എല്ലാ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനും കൊള്ളാം ആ ഒരു മനസ്സും രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ജാതക പൊരുത്തം അഥവാ വിവാഹ പൊരുത്തമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളും വിഗ്രഹനിലയും ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ജാതക പൊരുത്തം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ പൊരുത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മനപ്പൊരുത്തം .

ഇല്ലാതെ ജാതക പൊരുത്തവും ജാതക പൊരുത്തം ഇല്ലാതെ മനു പൊരുത്തവും ഉണ്ടായിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേയും ആ ഒരു കുടുംബജീവിതം ഒരു വിവാഹ ജീവിതം ആ ഒരു ദാമ്പത്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം ഉള്ള ദീർഘസുമംഗലിയോഗം ആ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.