സ്ത്രീകളുടെ ഈ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ തുടിച്ചാൽ ഇതാണ് ഫലം, സൂക്ഷിക്കണേ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ഭാരതീയ സാമൂതിരി ശാസ്ത്രവും ലക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില തുടിപ്പുകൾ ശരീര ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില തുടിപ്പുകൾ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ജില്ലാ ദുഃഖങ്ങളുടെയും ചില സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും മുൻകൂട്ടിയുള്ള ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്.

   
"

അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നത് മഹാ സൗഭാഗ്യം ആയിട്ടും അതേപോലെതന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ദുഃഖത്തിന്റെ വലിയൊരു അപകടത്തിന്റെ സൂചനയായിട്ടും ആണ് പറയുന്നത് ഈ അപകട സൂചനകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പരിഹാരങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പരിഹാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ശുഭ സൂചനകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ആ തുടിപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.