വരാഹിദേവിക്ക് ഇങ്ങനെ വിളക്കുവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൂ… ഏത് ആഗ്രഹവും ഉടൻ നടക്കും 100% ഉറപ്പ്…..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ദേവതിയാണ് വരാഹിദേവി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എത്ര അധികം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്ര അധികം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മയോട് ആ സങ്കടം ഒന്നു പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അനുകൂലമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള.

   
"

സകല ദുഃഖത്തെയും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കി ആനന്ദത്തിന്റെ അസമുദ്രത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചെറിയുവാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയുന്ന അമ്മയാണെന്ന് പറയുന്നത് വരാഹിദേവിയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വരാഹി അമ്മ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് നമ്മളുടെ അമ്മയാണ് നമ്മളോട് ഒപ്പം നമ്മളെ വന്ന സഹായിക്കുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാം സ്വന്തം അമ്മ വരാഹിദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട.

വരാഹിദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വിളക്കുവച്ച് ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാനുമായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.