കടങ്ങൾ തീരാനും ഉടൻ പരിഹാരം, അത്ഭുത മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അനുഭവസ്ഥർ ആയിരങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്നവർക്കും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പരിഗണിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വരവിൽ കവിഞ്ഞ ചിലവ് എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് വലയുന്നവർക്കും അതേപോലെതന്നെ പണം വെള്ളം പോലെ ചെലവായി പോകുന്നു എന്ന് പരാതി ഒക്കെ ഉള്ളവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ .

   
"

അത്തരക്കാരുടെ റിക്വസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധനപരവ് കുറയുന്നു കാരണമായിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ വന്ന് സാമ്പത്തികം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു കടങ്ങൾ കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടങ്ങൾ തീരുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗം എന്നോണമാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.

അദ്ധ്യായം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആമുഖം എന്നോണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ധനവും ഐശ്വര്യവും ഒന്ന് ചേരുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.