ഈ നാളുകാരാണോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ?ഭാര്യമാർ ശ്രദ്ധിക്കുക

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഉത്തമനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബം ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കണം തന്നെയും കുട്ടിയെയും പൊന്നുപോലെ നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരെപ്പറ്റി ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടാകണം.

   
"

അതേപോലെതന്നെ ഒരു ചെറിയ സമ്പാദ്യം ശീലം ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മറ്റു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അടിമപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇത്തരത്തിലേക്ക് ആണ് സാധാരണയായി പറയാറുള്ളത് പലതും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ ആ വീടിന്റെ ഗൃഹനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബനാഥൻ ആ വീട്ടിലെ പുരുഷൻ അങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയുമാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു സങ്കല്പം നമുക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന അതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏഴു നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 7 നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും നമുക്ക് മൊത്തം 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് 27 എന്ന ചിത്രങ്ങളിലും ഒരു പൊതു.