വീടിന്റെ ഈശാന കോണിൽ ഈ ഒരു വസ്തു വെക്കുക, ആ വീട് രക്ഷപെടും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധിക്കാലം വീടിന്റെ ഈശാനം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഈശാന കോണ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കേ കിഴക്കേ മൂലം എന്നു പറയുന്നത് വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല ശരിയല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെയും മുടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് ശരിയായ വസ്തുക്കൾ അല്ല ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വീട് മുടിഞ്ഞ നശിച്ചു വെണ്ണീർ ആകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം എന്നു പറയുന്നത് .

   
"

നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കടന്നുവരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ ശുഭപ്രവർത്തികളും വന്നുചേരേണ്ടത് ഈ വടക്കൊക്കെ കിഴക്ക് നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് വസ്തുപരമായിട്ട് മൂലക്കയും ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈശാന കോണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും പവിത്രമായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നു പറയുന്നത്.

ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഈശാന കോണിൽ വീടിന്റെയും ഈശാന മൂലയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അവ മാറ്റുവാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എത്രയും വേഗം അത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.