ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞ് തുറക്കു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാംC

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രദോഷമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ജില്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നേ ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ശിവ പാർവതിമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷത്താൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമാകുന്നു ഈ സമയം എന്തുതന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും .

   
"

അത് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനാൽ ഇന്നേദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ഓം നമശിവായ 10 തവണ ജയിപ്പിക്കുന്നത് സർവ്വ ഐശ്വര്യപ്രദമാണ് അതേപോലെതന്നെ ഇന്നേദിവസം ദീപാരാധന തൊഴിൽ സന്ധ്യയിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം നടത്തുന്നതും ആ വ്യക്തികളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായി തീരും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് 108 തവണ പഞ്ചരാശരി മന്ത്രം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും വളരെ പുണ്യം തന്നെയാണ് .

എന്നാൽ ഇന്ന് ദിവസവും പ്രദോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊടു കൂടിയാണ് പറയുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ തൊടുകുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരുടെ ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം സാക്ഷാൽ പരമശിവനോടൊപ്പം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇതിന് കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.