രാത്രി 12 മണിക്ക് മുൻപ് ഈ ഒരു വസ്തു അരി പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കു….. കടങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടും….

നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെ ചിത്രാ പൗർണമിയാണ് ചിത്ര പൗർണമി ദിവസം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അരിപ്പാത്രത്തിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരേയൊരു വസ്തു മറച്ചുവച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരിക്കലും ധനധാന്യത്തെയും ഒരു മഞ്ഞവും ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം വർഷത്തിൽ ഒരേയൊരു തവണ മാത്രം ചിത്ര പൗർണമി ദിവസം രാത്രിയിൽ ചെയ്യേണ്ട അത് ശക്തിയാർന്ന ഒരു വെളിപാടാണ്.

   
"

ഇത് മറ്റുള്ള പൗർണമിയേക്കാളും ചിത്ര പൗർണമിയും വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കുന്നതും ആണ് ഏപ്രിൽ 23 ആം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച നാളെ ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അരിപ്പാത്രത്തിൽ ഇനി പറയുന്ന വസ്തു മറച്ചു വയ്ക്കുക.

വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് അരിയെടുത്ത് അതിൽ ഈ വസ്തു വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അരിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അതിലാണ് ഇനി പറയുന്ന വസ്തുവകേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.