അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടും ഫലം കിട്ടുന്നില്ലേ? ഇതാണ് കാരണം, ശ്രദ്ധിക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ സർവ്വ വിദ്യാഭ്യാസ എന്നുള്ളത് ഈശ്വരൻ സർവ്വ അഭിയാണ് അങ്ങനെയിരിക്ക തന്നെ ഭഗവത് ചൈതന്യം മൂർത്തി മദ്ഭാവത്തിൽ വിളങ്ങുന്ന ഇടമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനാലയം എന്നുപറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ് എങ്കിൽ കൂടി ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി.

   
"

ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളങ്ങുന്ന തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇടങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോഴും ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിട്ട എന്നോണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് മുതൽ അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന കയറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.