ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ മുടങ്ങാതെ ഈ വഴിപാട് കഴിക്കൂ…. ആഗ്രഹം നടക്കും 100% ഫലം….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കലിയുഗത്തിൽ നാം പലവിധത്തിലുള്ള കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈശ്വര നാമം ഒന്നും പറയുന്നതിലൂടെ പോലും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കലിയുഗം അതിനാൽ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ഇന്ന് പലവിധത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ഏതുനിമിഷവും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതിലൂടെയും.

   
"

അപ്പോൾ തന്നെ പല പ്രാപ്തിയെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വന്നുചേരുന്ന അനുഭവം പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതും തന്നെയാണ് ഒരു ആപത്ത് ഭക്തനെ പിണങ്ങുന്ന നിമിഷം മരിക്കുന്ന നിമിഷവും ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുന്നതാകുന്നു പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിച്ചാലും അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതെല്ലാം.

പിന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഭഗവാനായിരുന്നു എന്ന് പലർക്കും സംശയം തോന്നുന്നത് പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അന്ന് വന്നതും ആ അനുഭവം എനിക്ക് തന്നത് എന്നും നാം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം നിരവധി പേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.