ഒരുതരി സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ? വിഷമിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്തവൻ ഒരുപാട് പേരും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനിയും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു പൊന്നു പോലും വാങ്ങിക്കാനുള്ള യോഗ്യമെല്ലാം സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രീതിയിലും കയ്യിൽ സ്വർണം നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് പണയം വെച്ച് പോകുകയാണ്.

   
"

ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങി കയ്യിൽ കഴുത്തിലോ അണിവാനുള്ള ഒന്നും സമ്പാദ്യമായിട്ട് വയ്ക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു യോഗം എല്ലാം ഉള്ള സ്വർണം മൊത്തം പണയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പണയം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അത് പണയം ഇരുന്ന് ജപ്തിയായിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പണയം എടുക്കാതെ .

വരുന്ന പലിശ അടച്ചും മറ്റുകാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കിടന്നു വലയുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ചോദിച്ച പരമായിട്ട് നോക്കി കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് സ്വർണ തടസ്സം എന്നാണ് അതായത് പൊന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തടസ്സം ഈ തടസ്സം വരുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.